Kradzież tożsamości i oszustwa internetowe: zmiany w prawie w 2023 roku

Kradzież tożsamości to poważne przestępstwo, które polega na nielegalnym wykorzystaniu danych osobowych innej osoby, najczęściej w celu osiągnięcia korzyści finansowej. W dzisiejszych czasach, kiedy coraz więcej naszych danych jest przechowywanych i przetwarzanych online, problem ten staje się coraz bardziej powszechny. W 2023 roku, prawo polskie przeszło szereg zmian, które mają na celu zwiększenie ochrony obywateli przed tym rodzajem przestępstwa.

 

Zastrzeżenie numeru PESEL

W 2023 roku, prawo polskie wprowadziło możliwość zastrzeżenia numeru PESEL. Zastrzeżenie numeru PESEL ma na celu zapobieganie nielegalnemu wykorzystaniu tego numeru przez osoby trzecie. Zastrzeżenie numeru PESEL jest możliwe do dokonania elektronicznie lub osobiście w dowolnej gminie. Dodatkowo, zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać osobiście w banku krajowym, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej oraz w placówce operatora wyznaczonego. Cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL jest możliwe na tych samych zasadach.

Zastrzeżenie numeru PESEL jest bezpłatne i nie wymaga podania przyczyny. Proces zastrzeżenia numeru PESEL jest prosty i szybki, a jego skutki są natychmiastowe. Zastrzeżenie numeru PESEL jest ważne do momentu jego cofnięcia przez osobę, której dane dotyczą.

 

 Zmiany w prawie notarialnym

Zmiany w prawie notarialnym wprowadzone w 2023 roku zobowiązują notariuszy do weryfikacji numeru PESEL przed dokonaniem pewnych czynności notarialnych, takich jak nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości. Jeżeli numer PESEL jest zastrzeżony, notariusz odmówi dokonania takiej czynności.

Zmiana ta ma na celu zapobieganie nielegalnym transakcjom nieruchomościami. Notariusze są teraz zobowiązani do sprawdzenia, czy numer PESEL osoby, na rzecz której mają być dokonane czynności notarialne, nie jest zastrzeżony. Jeżeli numer PESEL jest zastrzeżony, notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej.

 

Zmiany w prawie bankowym

Zmiany w prawie bankowym zobowiązują banki do weryfikacji numeru PESEL klienta przed zawarciem umowy o świadczenie usług bankowych. Weryfikacja jest konieczna również przed dokonaniem przez konsumenta w placówce banku albo oddziału banku zagranicznego wypłaty gotówkowej z rachunku bankowego, która pojedynczo lub jako kolejna powoduje, że suma wypłat gotówkowych dokonanych w danym dniu we wszystkich placówkach danego podmiotu przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zmiana ta ma na celu zapobieganie nielegalnym transakcjom finansowym i oszustwom bankowym. Banki są teraz zobowiązane do sprawdzenia, czy numer PESEL klienta, na rzecz którego mają być świadczone usługi bankowe, nie jest zastrzeżony. Jeżeli numer PESEL jest zastrzeżony, bank ma obowiązek odmówić świadczenia usług bankowych.

 

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym zobowiązują dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych do weryfikacji numeru PESEL abonenta przed wydaniem kopii albo wtórnika karty SIM lub innego urządzenia służącego do identyfikacji abonenta. Jeżeli numer PESEL jest zastrzeżony, dostawca nie może wydać kopii, wtórnika ani ich cyfrowego odwzorowania.

Zmiana ta ma na celu zapobieganie nielegalnym działaniom związanym z wykorzystaniem kart SIM. Dostawcy usług telekomunikacyjnych są teraz zobowiązani do sprawdzenia, czy numer PESEL abonenta, na rzecz którego mają być wydane karty SIM, nie jest zastrzeżony. Jeżeli numer PESEL jest zastrzeżony, dostawca ma obowiązek odmówić wydania karty SIM.

 

Zmiany w prawie o ruchu drogowym

Zmiany w prawie o ruchu drogowym mają na celu ułatwienie dostępu obywateli do informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów. Wprowadzono możliwość elektronicznego zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego bez konieczności czekania na odbiór fizycznego dokumentu w starostwie.

Zmiana ta ma na celu uproszczenie procedury zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego. Obywatele mogą teraz otrzymać zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego elektronicznie, bez konieczności osobistego odbioru dokumentu w starostwie. Proces zwrotu dowodu rejestracyjnego jest prosty i szybki, a jego skutki są natychmiastowe.

 

Zmiany w prawie o ubezpieczeniach

Zmiany w prawie o ubezpieczeniach mają na celu ułatwienie dostępu obywateli do informacji zgromadzonych w ogólnopolskiej bazie danych o umowach ubezpieczeń komunikacyjnych prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Dane te będą dostępne również za pośrednictwem innych usług online, w tym w aplikacji mObywatel.

Zmiana ta ma na celu zwiększenie transparentności i dostępu do informacji o umowach ubezpieczeń komunikacyjnych. Obywatele mogą teraz uzyskać dostęp do informacji o swoich umowach ubezpieczeń komunikacyjnych za pośrednictwem ogólnopolskiej bazy danych o umowach ubezpieczeń komunikacyjnych prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Zmiany w prawie o imprezach turystycznych

Zmiany w prawie o imprezach turystycznych mają na celu umożliwienie Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu kierowania do przedsiębiorców turystycznych wezwań do wywiązania się z obowiązku złożenia deklaracji lub opłacenia należnych składek. Wprowadzono również nowe przepisy dotyczące ochrony praw konsumentów w przypadku niewywiązania się organizatora z umowy o imprezę turystyczną.

Zmiana ta ma na celu zwiększenie ochrony praw konsumentów w sektorze turystycznym. Przedsiębiorcy turystyczni są teraz zobowiązani do wywiązania się z obowiązku złożenia deklaracji lub opłacenia należnych składek na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W przypadku niewywiązania się organizatora z umowy o imprezę turystyczną, konsument ma prawo do odszkodowania.

 

Zmiany w prawie o ochronie danych osobowych

Zmiany w prawie o ochronie danych osobowych mają na celu zwiększenie ochrony danych osobowych obywateli. Wprowadzono nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, które zobowiązują podmioty przetwarzające dane do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Wprowadzono również nowe przepisy dotyczące praw obywateli w zakresie dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usuwania lub ograniczania przetwarzania.

Zmiana ta ma na celu zwiększenie ochrony danych osobowych obywateli. Podmioty przetwarzające dane osobowe są teraz zobowiązane do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Obywatele mają teraz większe prawa w zakresie dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usuwania lub ograniczania przetwarzania.

 

Te zmiany w prawie mają na celu zwiększenie ochrony obywateli przed kradzieżą tożsamości i oszustwami internetowymi, a także zwiększenie transparentności i odpowiedzialności podmiotów przetwarzających dane osobowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *