Prawo Pracy

Prawo Pracy

Sprawy z zakresu prawa pracy to w znacznej większości spory pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Są to przede wszystkim:

– sprawy, które obejmują roszczenia ze stosunku pracy i roszczenia związane ze stosunkiem pracy (np. roszczenie o zapłatę zaległego wynagrodzenia),

– sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy (np. kiedy pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia a charakter wykonywanej pracy świadczy, że powinien być zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Z doświadczenia możemy powiedzieć, że większość umów zlecenia z osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej powinno być umowami o pracę, co można udowodnić przed sądem),

– sprawy o ustalenie treści stosunku pracy (np. o ustalenie, że umowa na czas określony jest w świetle prawa umową na czas nieokreślony)

– sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej dochodzone od pracodawcy,

– spory związane z odmową wypłaty świadczeń z Funduszy Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych.

Mam doświadczenie w reprezentowaniu zarówno pracowników jak i pracodawców.